Interupcia - umelé prerušenie tehotenstva I.

Interupcia - umelé prerušenie tehotenstva I.

Interupcia alebo umelé prerušenie tehotenstva je lekársky zákrok, ktorého prevedenie je upravené zákonom. Je to násilný zákrok, ktorý ukončuje, nie teda ako je v názve uvedené prerušuje, tehotenstvo. Zákrok je robený väčšinou na prianie ženy, ktorá nechcene otehotnela a dostala sa tak tehotenstvom do ťažko riešiteľnej životnej situácie.

Ostatné dôvody k prerušeniu tehotenstva môžu byť zdravotné, kedy tehotenstvo ohrozuje zdravie alebo život ženy alebo vývoj plodu by mohol byť ohrozený ochorením matky ( napr. infekcia) alebo lieky, ktoré žena užívala na začiatku tehotenstva a sú pre vývoj plodu nebezpečné ( vrodené vývojové chyby).

Tehotenstvo sa dá tiež ukončiť, ak vzniklo z kriminálneho činu - znásilnenia. To všetko je upravené tzv. interupčným zákonom. Interupčný zákon je v Slovenskej republike pomerne liberálny. Jeho filozofia vychádza z faktu, že výrazná reštrikcia by na jednej strane bola výrazným porušením slobodného rozhodnutia ženy plánovane otehotnieť a na druhej strane by viedla k ilegálnym potratom eventuálne k tzv. potratovej turistike, tak ak to vidíme v iných štátoch Európy a sveta. Liberálnosť tohoto zákona je tŕňom v oku mnohým inštitúciám, na čele s rímskokatolíckou cirkvou a v poslednej dobe sa stáva aj predmetom politického boja. Odporcovia interupcií argumentujú nespochybniteľným právom jedinca na život a snažia sa dokázať, že plod je v dobe prerušenia tehotenstva už stvorenie so všetkými právami.

Výkon sa dá podstúpiť len v odbornom zariadení a výkon musí spraviť erudovaný lekár gynekológ.

 Interupčný zákon č. 66 / 1986 Sb

Zákon upravuje, za akých okolností môže žena požiadať o prerušenie tehotenstva alebo za akých okolností jej prerušenie tehotenstva môže doporučiť lekár. Zákon je rozsiahly, a preto z neho vyberám len tie najdôležitejšie pasáže.

Prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy.

Žena môže požiadať o prerušenie tehotenstva do 12. ukončeného týždňa tehotenstva. V súčasnej dobe nie je potrebné udávať dôvod - predpokladá sa, že sa dostala nechceným počatím do obtiažne riešiteľnej životnej situácie. O prerušenie tehotenstva požiada svojho obvodného gynekológa, ktorý so žiadateľkou spíše tzv. Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva. Podmienkou je, že v posledných 6-tych mesiacoch žena nepodstúpila umelé prerušenie tehotenstva. Čiže preložené - zo zákona má žena nárok na interupciu 2x do roka. Ak má viacej, ako 35 rokov a má 2 žijúce deti, potom toto časové obmedzenie odpadá a ak má viacej ako 40 rokov nemusí spĺňať ani podmienku o počte porodených detí.

Po spísaný žiadosti sa žena podrobí gynekologickému vyšetreniu a ultrazvukovému vyšetreniu, ktoré overí, či je plod uložený skutočne v maternici, overí že sa jedná o živý plod a zároveň sa upresní doba tehotenstva. Za spísanie žiadosti a prevedenie príslušných vyšetrení a samotný zákrok sa platí. Celkové náklady spojené s interrupciou sa v súčasnej dobe pohybujú medzi 3 až 4 tisícami Sk podľa zvoleného pracoviska.

Zákon upravuje samozrejme okolnosti, za ktorých žena môže žiadať o prerušenie z tzv. zdravotnej indikácie. Jednotlivé stavy sú v zákone presne vymenované, patrí sem aj zlyhanie antikoncepcie. Tým je myslené lekárske sledovanie antikoncepcie. Pri vnútromaternicovom teliesku je to najčastejšie a žena na zlyhaní nenesie žiadnu vinu. Pri hormonálnej antikoncepcii je to vecou rozhodnutia lekára. Hormonálna antikoncepcia je vysoko spoľahlivá a jej zlyhanie, ako metódy je vzácne, preto skôr prichádza do úvahy zlyhanie jej užívateľky, ale zákon to pregnantne nevymedzuje. Žiadosť zo zdravotných dôvodov je samozrejme oslobodená od akýchkoľvek poplatkov.

Ako som už uviedol, výkon je možno urobiť do 12.ukončeného týždňa gravidity. Výnimku tvorí ochorenie ženy v priebehu I. trimestru, kedy pre vysokú pravdepodobnosť postihnutia plodu sa hranica posunula na 16. týždeň.

Ďalšiu výnimku tvoria tzv. genetické indikácie. Tu je hranica ukončenia tehotenstva posunutá do 24.týždňa. Každá tehotná prechádza v priebehu tehotenstva v 16. týždni tzv. biochemickým screeningom vrodených vývojových chýb plodu. Na základe pozitívneho screeningu je jej doporučené vyšetrenie plodovej vody - amniocentéza. Z odobratých vzoriek sa stanovuje karyotyp plodu, teda jeho genetická výbava. Ak sa potvrdí, že je plod nositeľom genetickej poruchy, je žene navrhnuté ukončenie tehotenstva.

Ďalším zvláštnym prípadom je tzv. fetocída - redukcia počtu plodov v maternici. Pri tzv. umelom oplodnení alebo ľudovo, pri oplodnení zo skúmavky sa pre väčšiu úspešnosť koncepcie vkladajú do maternice až 4 oplodnené vajíčka. Pravdepodobnosť, že sa ich uchytí viac ako jedno sa pochopiteľne zvyšuje. Ak sa uchytia všetky vajíčka a žena čaká napr. štvoričky, je pravdepodobnosť tehotenských komplikácii extrémne vysoká. najčastejšie hrozí potrat alebo predčasný pôrod ťažko postihnutých detí. Preto sa týmto ženám ponúka redukcia počtu plodov v maternici a tým sa výrazne zlepší prognóza úspešne ukončeného tehotenstva. Čiže sa prevádza redukcia plodov zo 4 na 2, 3 na 2, ale je možné za určitých okolností požiadať o redukciu z 2 na 1. Plody sa vlastne usmrtia injekciou draslíku do srdca. Výkon sa prevádza okolo 10 týždňa gravidity. Do konca tehotenstva sa zbytky usmrtených plodov úplne vstrebú. Plody k fetocíde sa vyberajú celkom náhodne a výkon samozrejme podlieha interupčnému zákonu.

Posledné a najsmutnejšie sú prípady, kedy sa v ďalšom priebehu tehotenstva zistí, že plod je poškodený, a chyba ktorú pôrodník odhalil, je nezlučiteľná so životom. Aj v týchto zložitých prípadoch je možné požiadať o ukončenie tehotenstva, teda kedykoľvek v priebehu tehotenstva, kedy je chyba zistená. Tehotenstvo je možné ukončiť kedykoľvek v priebehu tehotenstva aj v prípadoch, kedy by ohrozilo tehotnú na živote. Jedná sa otzv. vitálnu indikáciu zo strany matky. Často sa v týchto prípadoch stáva, že sa narodí síce nezrelý, ale životaschopný plod. V prevažnej väčšine samozrejme matka javí o svoje dieťa záujem a pokiaľ jej to zdravotný stav umožní, stará sa o dieťa ona, alebo jej rodina. Inak je v prípadoch ukončenia tehotenstva z vitálnej psychiatrickej indikácie, kedy matka z dôvodov tehotenstva hrozí samovraždou. Tieto deti, pokiaľ prežijú, potom končia na náklady štátu v kojeneckých ústavoch.

Na budúce o samotnom zákroku!

Autor: MUDr. Tomáš Binder

Zena

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

"Najnovšie z Tehotenstvo"

Poradňa

Neprehliadnite